top of page
BST_2024_MOOD_WEB_Image.jpg
BLACK_SWANS_Logo_2023.png

BLACK SWANS GARMIN TRIATHLON 2024
INFORMÁCIE

30.6.2024 / Ratnovská zátoka

BLACK SWANS GARMIN TRIATHLON 2024

 

Štatút podujatia:  

Z poverenia a za podpory Slovenskej triatlonovej únie – Majstrovstvá Slovenska v strednom triatlone,

Majstrovstvá Slovenska v Aquabiku, Slovenský pohár II. kategórie v olympijskom a šprint triatlone.

Usporiadateľ:  BLACK SWANS Triclub Piešťany

Kontakt:

Web: www.blackswans.sk
Mail: blackswansclub@gmail.com
Tel.: +421 917 805 243
Adresa:  Vážska 7, 921 01 Piešťany, SVK

Termín: 30.6. 2024

8:00 MSR stredný triatlon Swansman, MSR Aquabike
15:00 Šprint a olympijský triatlon slovenský pohár II. kategórie

Miesto konania:

Ratnovská zátoka, Ratnovce, Slovenská republika

Súťažný výbor:

Hlavný rozhodca: Delegovaní triatlonovou úniou SVK
Technickí delegáti: Delegovaní triatlonovou úniou SVK
Riaditeľka pretekov: Ing. Jana Beňačková
Členovia výkonného výboru: Andrej Hlaváč, Bc. Lukáš Rusnák

(Poznámka: pre pretekárov bez platnej licencie STÚ sa štartovné zvyšuje o poplatok za jednorazovú licenciu)
Zaplatené štartovné sa nevracia, je ho však možné previesť na iného pretekára
 za administratívny poplatok 10€.

Prípadný rozdiel vo výške prevádzaného štartovného a štartovného nového pretekára treba doplatiť do správnej výšky podľa tabuľky
„štartovné“ najneskôr do začiatku konania pretekov. V odôvodnených prípadoch môže organizátor presunúť
zaplatené štartovné na nasledujúci ročník pretekov.

Ustanovenia:

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie každý
účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa
s pravidlami STÚ a propozíciami týchto pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva
svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z
podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho
partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a
usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre
účely vedenia evidencie účastníkov poduj
atia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim
prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje,
alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným
zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou,
pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien
oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na
zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom.

Oficiálne pravidlá pretekov:

Po dokončení online registrácie každý súťažiaci prijíma oficiálne pravidlá organizátorov a Slovenskej
triatlonovej únie a dodržiava tieto pravidlá. S prihlásením súťažiaci vyhlasujú, že začínajú preteky na vlastnú
zodpovednosť a majú vhodný zdravotný stav a dostatočnú prípravu na súťaž.

Odloženie osobných vecí a cenností:

Ak si pretekár potrebuje uschovať osobné veci a cennosti, požiada v registračnom stane o tašku. Vloží svoje
osobné veci do tašky, odovzdá ju na registrácii a zapečatená bude uschovaná u organizátora počas celých
pretekov. Spätne budú osobné veci vydávané iba na základe štartového čísla pretekára.

 

Časový harmonogram

Sobota 29.6.2024

 • 16:30 - 18:00  Registrácia pretekárov Šprint, Olympijský, Swansman, Aquabike

Nedeľa 30.6.2024

 • 6:00 - 7:15 Registrácia Swansman, Aquabike

 • 6:30 - 7:30 Ukladanie vecí do depa

 • 7:40 - 7:50 Výklad trate

 • 8:00 ŠTART Swansman, Akvabike

 • 15:45 Vyhlásenie výsledkov 

 • 13:00 - 14:15 Registrácia šprint, olympic

 • 13:30 - 14:30 Ukladanie vecí do depa

 • 14:40 - 14:50 Výklad trate

 • 15:00 ŠTART šprint

 • 15:10 ŠTART olympic

 • 17:45 Vyhlásenie výsledkov šprint + olympic

 

Štartovné

 • SPRINT  45€ (1.2.-31.3.)  55(1.4.-31.5.)  65€ (1.6.-27.6.)

 • OLYMPIC  55€ (1.2.-31.3.)  65€ (1.4.-31.5.)  75€ (1.6.-27.6)

 • SWANSMAN  85€ (1.2.-31.3.)  100€ (1.4.-31.5.)  120€ (1.6.-27.6)

 • AQUABIKE  55€ (1.2.-31.3.)  65€ (1.4.-31.5.)  75€ (1.6.-27.6)

Pretekárom neregistrovaných v TÚ SVK bude pri registrácii

na mieste ku štartovnému účtovaných + 10 eur za jednorazovú licenciu.

Usporiadateľ štartovné nevracia, povoľuje však prepísať štartovné

na iného pretekára za administratívny poplatok 10€.  

Usporiadateľ má právo obmedziť počet štartujúcich.

bottom of page