Swimmers_edited.jpg
BS_BST2020.png

BLACK SWANS TRIATHLON 2022

Štatút podujatia:  

Z poverenia a za podpory Slovenskej triatlonovej únie – Majstrovstvá Slovenska a slovenský pohár v
strednom triatlone, slovenský pohár v šprint a olympijskom triatlone.

Usporiadateľ:  BLACK SWANS Triclub Piešťany

Kontakt:

Web: www.blackswans.sk
blackswansclub@gmail.com
Tel.: +421 917 805 243

Adresa:  Vážska 7, 921 01 Piešťany, SVK

Termín: 3.7. 2022
8:00 MSR stredný triatlon Swansman, Aquabike
15:00 Šprint a olympijský triatlon

Miesto konania:

Horná streda, jazero Dlhé kusy 5km od Piešťanoch, Slovenská republika
GPS:   48°38'44.0"N 17°50'42.9"E

Súťažný výbor:

Hlavný rozhodca: Delegovaní triatlonovou úniou SVK
Technickí delegáti: Delegovaní triatlonovou úniou SVK
Riaditeľka pretekov: Ing. Jana Beňačková
Členovia výkonného výboru: Andrej Hlaváč, Bc. Lukáš Rusnák

(Poznámka: pre pretekárov bez platnej licencie STÚ sa štartovné zvyšuje o poplatok za jednorazovú licenciu)
Zaplatené štartovné sa nevracia, je ho však možné previesť na iného pretekára. Prípadný rozdiel vo výške
prevádzaného štartovného a štartovného nového pretekára treba doplatiť do správnej výšky podľa tabuľky
„štartovné“ najneskôr do začiatku konania pretekov. V odôvodnených prípadoch môže organizátor presunúť
zaplatené štartovné na nasledujúci ročník pretekov.

Ustanovenia:

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie každý
účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa
s pravidlami STÚ a propozíciami týchto pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva
svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z
podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho
partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a
usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre
účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim
prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje,
alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným
zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou,
pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien
oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na
zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom.

Oficiálne pravidlá pretekov:

Po dokončení online registrácie každý súťažiaci prijíma oficiálne pravidlá organizátorov a Slovenskej
triatlonovej únie a dodržiava tieto pravidlá. S prihlásením súťažiaci vyhlasujú, že začínajú preteky na vlastnú
zodpovednosť a majú vhodný zdravotný stav a dostatočnú prípravu na súťaž.

Odloženie osobných vecí a cenností:

Ak si pretekár potrebuje uschovať osobné veci a cennosti, požiada v registračnom stane o tašku. Vloží svoje
osobné veci do tašky, odovzdá ju na registrácii a zapečatená bude uschovaná u organizátora počas celých
pretekov. Spätne budú osobné veci vydávané iba na základe štartového čísla pretekára.

Časový harmonogram

Sobota 2.7.2022

17:00 - 19:00

Registrácia pretekárov Šprint, Olympijský, Swansman + štafety, Aquabike

Nedeľa 3.7.2022

6:00 - 7:15
6:30 - 7:30
7:40 - 7:50
8:00
15:45
13:00 - 14:15
13:30 - 14:30
14:40 - 14:50
15:00
15:10
17:45

Registrácia Swansman, štafety, Aquabike
Ukladanie vecí do depa
Výklad trate
ŠTART Swansman, Akvabike, Štafety
Vyhlásenie výsledkov SWANSMAN
Registrácia šprint, olympic
Ukladanie vecí do depa
Výklad trate
ŠTART šprint
ŠTART olympic
Vyhlásenie výsledkov šprint + olympic

Štartovné

Cena Štartovného
do 30.3.
do 30.5.
do 1.7.
SPRINT
35 €
40€
45 €
OLYMPIC
45 €
55 €
65 €
SWANSMAN
75 €
85 €
95 €
SWANSMAN Štafeta
95 €
115 €
135 €
AQUABIKE
40 €
45 €
50 €

Pretekárom neregistrovaných v TÚ SVK bude pri registrácii na mieste ku štartovnému účtovaných + 2 eur za jednorazovú licenciu.
Usporiadateľ štartovné nevracia, povoľuje však prepísať štartovné na iného pretekára za administratívny poplatok 10€.  
Usporiadateľ má právo obmedziť počet štartujúcich.

Ceny pre víťazov

Všetci pretekári, ktorí sa umiestnia na 1.-3. Mieste budú odmenení medailou pre víťaza.

Model pretekov

BST_Website_Tabuľky-03.png
PARKING.png