top of page
BST_2024_MOOD_WEB_Image.jpg
BLACK_SWANS_Logo_2023.png

BLACK SWANS GARMIN TRIATHLON 2024
KROS DUATLON

1.5.2024 / Jazero Striebornica

BLACK SWANS KROS DUATLON 2024 - PODUJATIE ZRUŠENÉ (VIAC INFO NA FB a IG)

 

Typ pretekov: Kros Duatlon

Dátum: Streda, 1.5.2024

Ročník: Nultý

Názov pretekov: Black Swans Kros Duatlon

Miesto konania: Moravany nad Váhom 92221, jazero Striebornica

Okres: Piešťany

Riaditeľ pretekov: Ing. Janka Beňačková

Organizátor: OZ Black Swans Triclub Piešťany

Časomiera:  Áno

Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií.

Tel.: 0917 805 243

E-mail: blackswansclub@gmail.com

Prihlášky: on-line cez stránku STÚ www.triathlon.sk do 29. 04. 2024 alebo www.blackswans.sk

Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť. Výnimka - prihlásenie na mieste iba v prípade nenaplnenia počtu pretekárov.

Registrácia: Najneskôr 1 hodinu pred štartom danej vekovej kategórie!

Pretekári bez platnej licencie STÚ sú povinní uhradiť aj poplatok za jednorazovú licenciu podľa Registračného poriadku STÚ (článok VII., bod 7.3.):

Časový harmonogram: 

Štartový balíček: preberá sa pri prezentácii v deň podujatia a obsahuje štartové číslo, meranie časov
čipovou technológiou, občerstvenie, poukážku na teplý obed, darčekové predmety od partnerov
podujatia.

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie
každý účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú
zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ a propozíciami pretekov, je zdravý, absolvoval
potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej
dokumentácie (fotografie, videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s
ich využitím na marketingové účely organizátora podujatia a jeho partnerov. Každý účastník
podujatia je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a
usporiadateľov podujatia. Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom pretekov, ktoré sú uvedené v
propozíciách. Ak sa pretekár umiestni na stupni víťazov a nezúčastní sa slávnostného vyhodnotenia
pretekov, stráca nárok na finančnú príp. vecnú cenu. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za
škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z
dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v
prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom podujatia. V zmysle zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov každý pretekár prihlásením, uhradením štartovného a
prebratím štartového čísla súhlasí so spracúvaním osobných údajov pre účely vedenia evidencie
účastníkov podujatia organizátorom a sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a
spracovanie výsledkov podujatia. Taktiež vyhlasuje, že pravdivo uvádza svoje vlastné osobné údaje,
alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je
zákonným zástupcom. Organizátor prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o
ukončenie spracúvania osobných údajov, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od
doručenia odvolania súhlasu. Prebratím štartového čísla pretekár súhlasí s poučením o spracovaní
osobných údajov.

Mapy podujatia

BST24_MAPY_KROSDUA.png
bottom of page